Projekt unijny

Lambor sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Niepubliczne Przedszkole Montessori na Jasnej w Wieliczce z oddziałem integracyjnym” nr RPMP.10.01.01-12-0164/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie nowej placówki przedszkolnej dla 25 dzieci w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie jej funkcjonowania oraz wsparcie kadry nauczycielskiej.

Realizacja celu głównego projektu będzie skutkowała zwiększeniem liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzeniem oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021 r. do 31.08.2022 r.

W ramach projektu zaplanowano:

– Dostosowanie i adaptację pomieszczeń.

– Zakup i montaż wyposażenia przedszkola.

– Bieżące funkcjonowanie przedszkola przez okres 12-stu miesięcy.

– Realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. 

– Dodatkowe zajęcia terapeutyczne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, które będą odbywać się w 1 gabinecie terapeutycznym, w budynku w którym znajduje się przedszkole. 

– W skład zespołu terapeutów będą wchodzili: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog.

– Program wsparcia / szkoleń dla nauczycieli.

Wartość projektu: 897 525,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 762 893,88 zł

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie: od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Termin na złożenie dokumentów: do 31.07.2021 r.

Kto może być uczestnikiem Projektu:

osoba zamieszkała i/lub pracująca i/lub ucząca się na terenie woj. małopolskiego, dziecko w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz jego rodzic/opiekun lub kadra ośrodka wychowania przedszkolnego (nauczyciel/nauczycielka) z przedszkola objętego Projektem oraz podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Do Projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria rekrutacyjne:

Obligatoryjne (spełnienie kryteriów odbywa się na zasadzie 0-1)

– zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) bądź zatrudnienie lub uczenie się na terenie gminy Wieliczka lub woj. małopolskiego

– wiek dziecka kwalifikujący do uczęszczania do przedszkola

– brak uczestnictwa w innym projekcie RPOWM o podobnej tematyce

– w przypadku dziecka z niepełnosprawnością orzeczenie lekarskie

Dodatkowe (w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria obligatoryjne, przekraczającej liczbę miejsc w przedszkolu):

– wielodzietność rodziny dziecka (10 pkt.),

– samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (5 pkt.),

– niepełnosprawność dziecka (10 pkt.),

– niepełnosprawność jednego z rodziców (orzeczenie o niepełnosprawności) (10 pkt.)

– samotne wychowanie (5 pkt.)

– objęcie kandydata pieczą zastępczą (10 pkt.)

– W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby, które uzyskały największą ilością punktów. Do wyczerpania wskaźnika K/M przedstawionego w opisie grupy docelowej oraz ilości przewidzianych do utworzenia miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku tej samej ilości punktów decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

– W przypadku gdy po zakończeniu rekrutacji w projekcie pozostaną wolne miejsca zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca – w oparciu o te same kryteria i zasady.

– Jeżeli liczba chętnych spełniających wymogi formalne przekroczy liczbę dostępnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

W przypadku rezygnacji uczestnika do projektu będzie przyjmowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku gdy w projekcie będą wolne miejsca, a na liście rezerwowej nie będzie chętnych rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco z zachowaniem wszystkich kryteriów wyboru uczestników.

– Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze projektu: ul. Kościuszki 36A, 32-020 Wieliczka osobiście, drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną.

– Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane będą do podpisania Umowy o świadczenie usług w Przedszkolu.

Projekt pn. „Niepubliczne Przedszkole Montessori na Jasnej w Wieliczce z oddziałem integracyjnym” nr RPMP.10.01.01-12-0164/19 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 784 975 567

Zgłoszenia chętnych:


Niepubliczne Przedszkole Montessori na Jasnej w Wieliczce z oddziałem integracyjnym zlokalizowane jest w Wieliczce, przy ul. Jasnej 24. Placówka jest przeznaczona dla dzieci od 2.5 do 7 lat.


Do dyspozycji dzieci jest 1 przestronna sala wyposażona w materiały Montessori oraz gabinet terapeutyczny dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole jest prowadzone według pedagogiki Montessori. Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.


Poprzez przyjazną atmosferę oraz szeroką gamę zajęć pragniemy zapewnić Państwa pociechom prawidłowy rozwój i wykorzystanie ich indywidualnych talentów. Zapewnimy dzieciom zachowanie swoich praw, dzielenie się obowiązkami, radość i troskę, które będą realizowane w serdecznej, życzliwej atmosferze.

Wpisowe – 0 zł. 

Czesne miesięczne 496 zł

Czesne zawiera wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe.

Dzieci z niepełnosprawnościami, czesne miesięczne 100 zł

Płatne na konto przedszkola do 5-tego dnia każdego miesiąca: ING Bank Śląski – 60 1050 1445 1000 0024 2068 3241

This image has an empty alt attribute; its file name is plakat-ue-1.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is Plakat_edytowalny_EFS_poszerzony_obszar_wpisywania1.202-1-2.jpg

Skip to content