Edukacja domowa

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki w ramach edukacji domowej w naszej szkole.

Naszym uczniom zapewniamy darmowe podręczniki, dostęp do Google Workspace oraz dostęp do internetowej platformy edukacyjnej CND.

Edukacja domowa jest bezpłatna.

Przyjęcie do szkoły następuje po odbyciu rozmowy z dyrektorem szkoły oraz złożeniu następującej dokumentacji:

  • wniosku do dyrekcji szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej,
  • wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • kwestionariusza kandydata na ucznia do szkoły podstawowej w edukacji domowej,
  • oświadczenia rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązania rodziców/opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • w przypadku kontynuowania kształcenia, na koniec roku szkolnego świadectwa ukończenia poprzedniej klasy,
  • zdjęcie do legitymacji.

Dokumenty do pobrania:

Egzaminy:

Raz do roku, uczeń zdaje egzamin z danego przedmiotu, z zakresu określonego w podstawie programowej.

Skip to content