Edukacja domowa

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki w ramach edukacji domowej w naszej szkole.

Naszym uczniom zapewniamy darmowe podręczniki, dostęp do Google Workspace oraz dostęp do internetowej platformy edukacyjnej CND (Centrum Nauczania Domowego).

Edukacja domowa jest bezpłatna.

Przyjęcie do szkoły następuje po odbyciu rozmowy z dyrektorem szkoły oraz złożeniu następującej dokumentacji:

  • wniosku do dyrekcji szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej,
  • wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • kwestionariusza kandydata na ucznia do szkoły podstawowej w edukacji domowej,
  • oświadczenia rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązania rodziców/opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • w przypadku kontynuowania kształcenia, na koniec roku szkolnego świadectwa ukończenia poprzedniej klasy,
  • zdjęcie do legitymacji.

Zapisy są prowadzone za pośrednictwem Centrum Nauczania Domowego gdzie otrzymacie Państwo stosowne dokumenty do wypełnienia.

Egzaminy:

Raz do roku, uczeń zdaje egzamin z danego przedmiotu, z zakresu określonego w podstawie programowej.

Skip to content