UA-73773857-1

Edukacja domowa

Zapraszamy chętnych do podjęcia nauki w ramach edukacji domowej w naszej szkole.

Naszym uczniom zapewniamy darmowe podręczniki oraz dostęp do internetowej platformy edukacyjnej.

Przyjęcie do szkoły następuje po odbyciu rozmowy z dyrektorem szkoły oraz złożeniu następującej dokumentacji:
> wniosku do dyrekcji szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej,
> wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
> kwestionariusza kandydata na ucznia do szkoły podstawowej w edukacji domowej,
> oświadczenia rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
> zobowiązania rodziców/opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
> opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
> w przypadku kontynuowania kształcenia na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.